Vooruitblik op 2020

De corona-crisis maakt dat we in 2020 onze dienstverlening hebben moeten aanpassen. Juist in deze tijd is opnieuw duidelijk geworden hoe onmisbaar cliëntondersteuning is voor mensen met een beperking of andere kwetsbaarheid. We zullen ons dit jaar dus inzetten om ervoor te zorgen dat het primaire proces kan doorgaan op een andere manier. Zodat ook in tijden van corona onze cliënten het niet in hun eentje hoeven te doen!

Gedurende 2019 hebben we bepaald welke koers we in de komende jaren willen gaan. We hebben dit vertaald in een nieuw strategisch kader. Dit strategisch kader omvat de missie, visie en de strategische richtingen op het totale organisatie niveau van MEE Zuid-Limburg die leidend zijn voor het handelen van de organisatie de komende 6 jaar. Het vormt de basis voor het nieuwe Meerjaren Beleidsplan (MJBP 2021-2023) dat we gedurende 2020 zullen gaan maken samen met diverse gremia, onze medewerkers en partners.


Daarnaast gelden voor 2020 de volgende speerpunten:

  • Aandacht voor Positieve Gezondheid bij de doorontwikkeling van onze inhoudelijke dienstverlening.
  • We zetten in op meerjarenafspraken met onze opdrachtgevers.
  • Gerichte samenwerking met relevante samenwerkingspartners.
  • Bevorderen van een financiële stabiele positie voor de organisatie en het verder optimaliseren van onze ondersteunende systemen.
  • Uitbreiden van onze inzet binnen het onderwijs.
  • Handhaven kwaliteitsniveau.