SamenwerkingWe doen het niet in ons eentje

Cliënten hoeven het niet in hun eentje te doen. Maar ook wij doen het niet in ons eentje. In 2019 hebben we weer samengewerkt met een zeer groot aantal ketenpartners binnen onderwijs, zorg en welzijn in Zuid-Limburg. Onze consulenten zijn ervaren in het nauw samenwerken met collega’s van bijvoorbeeld algemeen maatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg, Centrum Jeugd en Gezin, GGD, Veiligheidshuis, UWV, Wmo- en jeugdconsulenten.
MEE is voor een cliënt vaak de spin in het web. In onze dagelijkse praktijk merken we welke meerwaarde het voor onze cliënten en de mensen om hen heen heeft als er écht wordt samengewerkt. In de verbinding ontstaat de beweging. MEE richt zich ook op het toerusten van samenwerkingspartners in het herkennen en omgaan met beperkingen en kwetsbaarheden. Dit gebeurt in de regel op een praktische manier binnen de samenwerking in cliëntsituaties.

Samenwerking Informele zorg / cliëntondersteuning

De samenwerking met informele zorg en informele cliëntondersteuning had ook in 2019 onze aandacht. We zien dat het steeds vanzelfsprekender wordt om op gemeentelijk en zelfs wijkniveau verbindingen te leggen, ook met informele zorg.
Samen zorgen we ervoor dat burgers gebruik kunnen maken van voorliggende voorzieningen. Door consultatie, advies en deskundigheidsbevordering biedt MEE ondersteuning aan mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en hun organisaties.

Een greep uit de activiteiten in 2019

 • Onderhouden van contacten met en het bijwonen van activiteiten van diverse vrijwilligersorganisaties in de regio zoals Steunpunt Mantelzorg Zuid, Knooppunt Informele Zorg en haar partners, Ruggesteun en Steunpunt Mantelzorg Parkstad.
 • KBO Limburg en MEE Zuid-Limburg hebben in januari 2019 een convenant ondertekend om de samenwerking tussen informele en formele cliëntondersteuners te verstevigen. Gedurende 2019 is in geheel Zuid-Limburg ingezet op het nader kennismaken van cliëntondersteuners van MEE en ouderen adviseurs van KBO.
 • Trainingen gegeven voor de Academie Informele zorg in Maastricht, de vrijwilligers van Trajekt en Steunpunt Mantelzorg Zuid en de ouderenadviseurs van KBO Limburg.
 • Stimuleren van Zelfhulp: MEE zet zich actief in om zelfhulp te stimuleren. Deelname aan overleg Zelfregietool over recente ontwikkelingen en delen van informatie over lotgenotengroepen.
 • In 2019 zijn er diverse overleggen geweest op het gebied van sport voor mensen met een beperking o.a. met Huis voor de Sport, Bijzonder in beweging, Ecxplore. Tevens is in samenwerking met Iedereen kan Sporten in de Westelijke Mijnstreek en Parkstad onderzocht of het mogelijk is om de rolstoeltraining van KJ-sports naar Zuid-Limburg te halen. Dat gaat in 2020 gebeuren.
 • MEE DOET: de jaarlijkse teamdag staat in het teken van NL doet. Medewerkers hebben zich ingezet bij diverse activiteiten in de regio.
 • Onderzoek student Fontys Hogeschool afgerond naar de samenwerking van consulenten met informele zorg: hoe wordt de samenwerking ervaren en wat hebben vrijwilligers nodig om met mensen met autisme of een licht verstandelijke beperking aan de slag te gaan.
 • Bruggenbouwers voortgezet bij MEE: Bruggenbouwers zijn 2e jaars studenten Social Work of/en Sociale Studies. Zij worden bv als ‘maatje’ gekoppeld aan een of meerdere cliënten of ze ondersteunen bij een taak die door MEE wordt uitgevoerd.
 • Deelname aan het inclusiepanel in gemeente Stein en in Beek.
Aan het woord: Rianne Dautzenberg, bruggenbouwer
Aan het woord: Steunpunt Mantelzorg Zuid, samenwerkingspartner

Integrale Vroeghulp

Integrale Vroeghulp Zuid-Limburg

Integrale Vroeghulp (IVH) Zuid-Limburg is een regionaal expertisenetwerk voor jonge kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar met vermoedens van meervoudige, complexe ontwikkelingsproblematiek. De expertise is beschikbaar voor alle jongste inwoners van alle gemeenten in Zuid-Limburg.

 Het doel van IVH is tweeledig:

 1. Het kind (vroeg)tijdig toe te rusten (met de benodigde expertise) zodat het zich ondanks zijn ontwikkelingsproblematiek optimaal kan ontwikkelen en zoveel als mogelijk kan participeren in de eigen leefomgeving.
 2. De ouders toe te rusten voor de veelal specifieke opvoedingstaak bij hun kind met ontwikkelingsproblematiek c.q. ontwikkelingsachterstand. 

Er zijn reeds vele jaren diverse organisaties vanuit verschillende sectoren actief binnen het expertisenetwerk. MEE Zuid-Limburg vervult de coördinerende rol van het expertisenetwerk en levert daarnaast de voorzittersrol ten behoeve van het kernteam, casemanagers ten behoeve van de kinderen en de administratieve ondersteuning. 

MEE Zuid-Limburg bundelt samen met psychologen van Youz infantteam en Zuyderland GGZ kind en jeugd, de jeugdartsen van GGD Zuid-Limburg JGZ, de kinderartsen van Zuyderland en MUMC+, gedragswetenschappers van Radar en Daelzicht, logopedisten van Koninklijke Kentalis en Adelante audiologie en communicatie en de kinderrevalidatiearts van Adelante, Xonar en Koraalgroep de krachten. Hierdoor kunnen er drie multidisciplinaire teams actief ingezet worden voor de jonge kinderen en hun ouders. Zij vormen hiermee een dekkend netwerk voor alle kinderen in Zuid-Limburg. En zo helpt het netwerk de meest kwetsbare jonge kinderen met als doel hun ontwikkeling optimaal te stimuleren. 

Aan het woord: Merel van Doezelaar, coördinator IVH Zuid-Limburg

Autisme Netwerk Zuid-Limburg

Het Autisme Netwerk Zuid-Limburg is een samenwerkingsverband van organisaties waarin ervaringsdeskundigheid, inhoudelijke en bestuurlijke deskundigheid rondom autisme verbonden worden. Waar 2018 duidelijk het jaar was van naar buiten treden (met een zeer succesvol symposium) en groei van het Autisme Netwerk Zuid-Limburg, was 2019 het jaar waarin de inhoud meer aandacht kreeg. Op basis van een inventarisatie onder de partners is een activiteitenplan opgesteld. Daarnaast heeft halverwege 2019  een evaluatie plaats gevonden in verband met de naderende einddatum van het convenant. De missie, visie en doelstelling zoals in 2018 beschreven blijven onverminderd van kracht. Per 1 januari 2020 is het convenant voor de duur van 3 jaar verlengd. 

Naast penvoerder van het Autisme Netwerk, is MEE Zuid-Limburg ook partner van het netwerk. Als penvoerder regelt MEE de financiën en de coördinatie van het netwerk. De coördinatie is in handen van Henrike Rutten. Als partner van het netwerk neemt Tamara Loo als vaste contactpersoon deel aan de bijeenkomsten en activiteiten van het Autisme Netwerk. Daarnaast is zij kartrekker van de werkgroep kennisstructuur. Deze werkgroep is in 2019 gestart. Op basis van de inventarisatie van behoeften is een kennisstructuur voor het netwerk opgezet. De werkgroep is vervolgens aan de slag gegaan om deze voor 2020 concreet te maken in een activiteitenplan. Omdat de behoefte aan contact bij de partners groot is, zijn er in 2019 ook al twee netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Zo’n bijeenkomst wordt door een partner georganiseerd met als doel netwerken. Na een korte presentatie van de organiserende partner is er veel ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Dit aan de hand van diverse werkvormen. Eén van deze bijeenkomsten in 2019 is door MEE Zuid-Limburg verzorgd.

Klik voor inzage in het jaarverslag 2019 van het Autisme Netwerk Zuid-Limburg.

 “Boeiend om te zien hoe gedreven mensen vanuit hun professie en/of ervaring bezig zijn voor en met mensen met autisme. Gedreven om van elkaar te leren en het beter te doen.”

Henrike Rutten, senior consulent/cliëntondersteuner en coördinator Autisme Netwerk

  “Het samen bundelen van kennis, ervaring en krachten door ervaringsdeskundigen en alle professionals binnen het netwerk maakt dat we samen het verschil kunnen maken voor de mensen met Autisme en hun verwanten. Dat maakt het samenwerken vanuit dit netwerk zo mooi!”

Tamara Loo, consulent/cliëntondersteuner