MEE Participatieprojecten

MEE bouwt samen met partners op volle kracht aan een participatiemaatschappij. Dit is niet moeilijk, maar kost wel moeite. In onze samenleving hebben mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt extra ondersteuning nodig. Daarom zet MEE Participatieprojecten op.

Participatieprojecten zijn projecten die ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen in de samenleving. MEE Zuid-Limburg realiseert deze projecten in samenwerking met partners uit zowel het private als publieke domein. We zetten de projecten op landelijk, regionaal of lokaal niveau in.
De participatieprojecten zijn er ter preventie van hulpvragen – en daarmee gepaard gaande kosten – op allerlei leefgebieden, zoals werk, wonen, geld en wet- en regelgeving. Dit kan bijvoorbeeld problemen op de werkvloer voorkomen, financiële bewustwording bevorderen, zelfstandigheid in het vervoer realiseren, leren omgaan met anderen, anderen leren omgaan met de beperking, en nog veel meer.

Participatieprojecten in beeld

Nieuwe dienst voor cliënten van UWV

Voor cliënten van UWV konden wij al de trajecten werkfit-maken en jobcoaching inzetten. In 2019 heeft UWV gestalte gegeven aan de wens om naast de twee bestaande re-integratiediensten het ook mogelijk te maken re-integratiediensten modulair in te zetten voor haar klanten. Het gaat hierbij om een proef.

Dit nieuwe perceel ‘Modulaire Re-integratiediensten’ is alleen bestemd voor klanten waarvan nog niet is vastgesteld dat de re-integratiedienst werkfit binnen de daarvoor gestelde doorlooptijd succesvol afgerond kan worden of als het niet goed mogelijk is om een adequate inschatting te maken of en zo ja, welke re-integratiediensten voor de klanten kunnen worden ingezet. De diensten binnen dit nieuwe perceel bestaan uit:

  • Participatie interventie
  • Bevorderen maatschappelijke deelname
  • Praktijkassessment

Inmiddels zijn we al een aantal trajecten binnen deze dienst mogen starten.

Toekomstcoach

In 2018 zijn wij het project 'Kwetsbare jongeren op weg naar werk' gestart; we begeleiden 25 kwetsbare jongeren woonachtig in Zuid-Limburg. Doel is begeleiding op weg naar werk en de jongeren zo optimaal mogelijk, naar vermogen, te laten participeren.
De toekomstcoach is een ervaren cliëntondersteuner die met de jongeren werkt aan een toekomstplan, een doelgericht plan dat in kleine stapjes leidt naar haalbare doelen. Zodra de jongere klaar is om aan het werk te gaan, wordt samen een werkplek gezocht. Inzet is een duurzame arbeidsrelatie tussen werkgevers en de kwetsbare jongeren. Dit doen wij door op de werkvloer collega’s te trainen die kunnen fungeren als buddy voor de jongeren.

In 2019 heeft dit project doorgelopen en hebben we met 25 kwetsbare jongeren een traject kunnen starten. Een aantal van deze jongeren heeft in 2019 daadwerkelijk een baan gevonden met ondersteuning van MEE Zuid-Limburg.

Smart met Geld

In de periode van januari 2018 tot en met december 2019 hebben wij in samen werking met de drie VSO scholen binnen de gemeente Heerlen het Project Smart met Geld uitgevoerd. Dit project is mogelijk gemaakt dankzij financiering van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de Rabobank Foundation, De Lions, een eigen bijdrage van de Pyler en de Catharina en de toegekende subsidie van de gemeente Heerlen.
In deze periode zijn ruim 87 leerlingen in de leeftijd 14 t/m 18 jaar  getraind. Daarnaast hebben ruim 14 leerkrachten geparticipeerd.

Het project Smart met Geld bevordert de kennis en expertise op het gebied van armoede en preventie van schulden bij (zeer) kwetsbare jongeren en gezinnen. Het trainingsprogramma van Smart met Geld leert kwetsbare jongeren heel praktisch hoe ze met geld kunnen omgaan. De nadruk ligt vooral op het vergroten van bewustwording en financiële weerbaarheid. Met als resultaat: jongeren leren verstandige financiële keuzes maken en beter zelfstandig om te gaan met geld en zo schulden te voorkomen.

Het project Smart met Geld bestond uit een vijftal onderdelen.

  • Trainingen voor leerlingen in het VSO onderwijs.
  • Informatie en tips voor ouders
  • Een lokaal platform voor professionals
  • Een landelijk Symposia
  • Een e-learningprogramma

Bij het vormgeven van de trainingen voor leerlingen werd er samengewerkt met lokale partners. Zo werd samengewerkt met Roy Spiertz van Kredietbank Limburg op het gebied van schulden. Met Talitha Coenen en één van de vrijwilligers van schuldhulpmaatje laagdrempelig werd samen uitleg gegeven over de inzet van het schuldhulpmaatje en wat zij kunnen betekenen voor de jongeren wanneer er schulden dreigen te ontstaan.

De reacties op het project waren positief. Leerlingen en docenten zijn enthousiast over de trainingen. De trainingen werden als leuk, duidelijk en gevarieerd ervaren en hebben goed kunnen aansluiten bij het niveau van de leerlingen. De samenwerking tussen de trainer van MEE en de leerkrachten zijn als constructief ervaren. Scholen ervaren het als fijn dat ze nu materiaal hebben waarmee verder gewerkt kan worden rondom dit thema. Op een verantwoorde manier omgaan met geld is en blijft natuurlijk een groot aandachtspunt voor betreffende leerlingen. Zowel de Pyler als ook de Catharinaschool gaan de training borgen in hun lespakket.

“Ik heb aangegeven dat ik het als een meerwaarde en aanvulling zie op ons lesprogramma. De 8 tal lessen waren didactisch goed opgezet met voldoende afwisseling in werkvormen en beeldmateriaal. De leerlingen gaven zelf aan, deze lessen als prettig te ervaren. Vanuit de thuissituatie van leerlingen kwamen ook positieve geluiden. De samenwerking tussen mentor en gastdocent verliep goed. Beiden vulden elkaar goed aan.”

Docent van de Pyler

“Passie, aandacht en gezamenlijk bouwen aan de financiële weerbaarheid van kwetsbare jongeren ! Ik voel me vereerd dat ik deel mag uitmaken van dit waardevolle project !”

Roy Spiertz, Kredietbank Limburg

 “Ik wil zeggen dat ik het geel waardevol vind, dat we als ketenpartners samen om de meest kwetsbare medeburgers heen mogen staan. Jullie hebben een mooi educatief programma en wij kunnen eventueel vervolg bieden in de vorm van ondersteuning bij geldzaken. Ik heb de samenwerking als heel prettig ervaren. Ik hoop op een voortzetting hiervan in 2020.”

Talitha Coenen, Procesondersteuner schuldhulpmaatje Heerlen