MEE BeleidBorgen van de MEE(r)waarde

Open en actief stakeholderbeleid

MEE staat midden in de samenleving, midden in het sociaal domein. Daar komen we onze cliënten, partners en opdrachtgevers tegen. Zonder onze opdrachtgevers kunnen wij ons werk niet doen en kunnen we ook niet van betekenis blijven voor de vele cliënten in Zuid-Limburg die jaarlijks van onze ondersteuning gebruikmaken. De stakeholders hebben daarmee een belangrijke rol die ook wordt gewaardeerd. Met gemeenten, zorgkantoor en cliëntorganisaties zijn er structurele overleggen over beleid, financiën, kwaliteit en de visie met betrekking tot cliëntondersteuning. Daarnaast zijn er tal van incidentele contacten en presentaties met en voor stakeholders.

Dialoogbijeenkomst Raad van Toezicht

Professioneel Statuut MEE Zuid-Limburg

Alle MEE cliëntondersteuners zijn SKJ geregistreerd. In het kader van continue verbeteren en professionalisering hebben we in 2019 naast ons kwaliteitssysteem ook expliciet een eigen professioneel statuut gerealiseerd.

Het professioneel statuut MEE Zuid-Limburg dient als een hulpmiddel voor de MEE organisatie en de MEE professionals om hoogstaande kwaliteit te blijven leveren.
In het professioneel statuut wordt een overzicht gegeven van de meest belangrijke kaders en de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden van de organisatie en de professional. Het geeft aan welke ruimte professionals hebben om autonoom te kunnen handelen en wat dit van onze organisatie vraagt. Daarnaast wordt beschreven dat zich in de werkpraktijk dilemma’s kunnen voordoen en hoe we daar binnen MEE Zuid-Limburg mee omgaan.

Implementatie nieuw bedrijfsinformatiesysteem

Ons bedrijfsinformatiesysteem was toe aan vervanging. Sinds medio 2017 is er daarom gebouwd aan een nieuw bedrijfsinformatiesysteem (BIS). In dit proces zijn MEE medewerkers met verschillende functies als sleutelgebruikers betrokken om het BIS MEEZL vanuit gebruikersperspectief te testen en wensen en eisen vanuit de werkvloer m.b.t. gebruikersvriendelijkheid in te brengen. Deze sleutelgebruikers hebben ook als interne ambassadeurs van het BIS MEEZL gefunctioneerd om op die manier alle medewerkers voor te bereiden op en mee te en nemen in de veranderingen. Op 1 april 2019 hebben we de overstap naar BIS MEEZL gemaakt. Deze lanceringsdag is door alle medewerkers ervaren als een teambuildingsdag. Gedurende 2019 hebben alle medewerkers zich het nieuwe systeem eigen gemaakt.

Het doel om een toekomstbestendig registratiesysteem te realiseren dat het oude zou vervangen en waarmee we aan onze verantwoordingsverplichtingen richting financiers kunnen voldoen hebben we behaald.

Positieve Gezondheid

We zien dat Positieve Gezondheid steeds breder gedragen wordt in de regio. Positieve Gezondheid benadert gezondheid niet meer als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Het streven is dus vitale en gezonde Limburgers die volop meedoen en meetellen.

In 2019 hebben we o.a.:

  • Onze denktank Positieve Gezondheid voortgezet.
  • Ons MEE Ondersteuningsplan geïnnoveerd aan de hand van Positieve Gezondheid.
  • Inzichtelijk gemaakt hoe de cliëntondersteuning van MEE bijdraagt aan het verbeteren van Positieve Gezondheid van cliënten.    Bekijk hier de poster Positieve Gezondheid.

 In 2020 gaan we o.a. starten met het opleiden van eigen trainers Positieve Gezondheid.

Strategisch kader 2020-2026

Gedurende 2019 hebben we bepaald welke koers we in de komende jaren willen gaan. We hebben dit vertaald in een nieuw strategisch kader. Onze missie en visie hebben we onder het vergrootglas gelegd en geconcludeerd dat deze nog steeds passend zijn. We zijn er voor burgers die door hun beperking of kwetsbaarheid niet goed mee kunnen doen in onze samenleving. Daarvoor komen we elke dag in beweging! Met de nieuwe strategische richtingen zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst dag in dag uit van betekenis kunnen zijn voor hen die ons zo nodig hebben.

In 2020 zullen we op basis van het strategisch kader en met input van verschillende gremia, medewerkers en partners ons nieuwe meerjarenbeleidsplan 2021-2023 gaan opstellen.

Belang van preventieve waarde cliëntondersteuning steeds breder gedragen

Gedurende 2018 en begin 2019 zijn er diverse relevante onderzoeks- en evaluatie rapporten m.b.t. cliëntondersteuning gepubliceerd die gemeenten, zorgkantoor en organisaties helpen om cliëntondersteuning goed te regelen en de kwaliteit ervan verder te verbeteren. Mei 2019 hebben we een greep uit deze stukken gebundeld in een Syllabus Cliëntondersteuning ter informatie en inspiratie met name voor gemeenten.
Gedurende 2019 hebben we gemerkt dat het belang van de preventieve waarde van cliëntondersteuning steeds breder wordt gedragen. Zo hebben we in 2019 in diverse gemeenten meegedacht over het versterken van het voorliggend veld, het bevorderen van de bekendheid en zichtbaarheid van cliëntondersteuning en het verbeteren van de verbinding tussen formele en informele cliëntondersteuning.

Bekijk hier de Syllabus Cliëntondersteuning.