Jaarcijfers

MEE Zuid-Limburg heeft 2019 afgesloten met een negatief resultaat van € 12.000 en dat is
€ 95.000 gunstiger dan in 2018. De bedrijfsopbrengsten zijn € 178.000 lager dan in 2018.
Deze daling is het gevolg van dalende opbrengsten in de Wmo (gemeenten).

De operationele kosten zijn met € 274.000 gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar.
Dit wordt veroorzaakt door enerzijds lagere personele kosten en anderzijds door een besparing op de overige uitgaven (IT).

Het eigen vermogen van de organisatie is gehandhaafd op € 1,7 miljoen.

Het eigen vermogen als percentage van de totale opbrengsten (het zgn. weerstandsvermogen) bedraagt 31,9%. Dit ligt boven het sectorgemiddelde in 2018, welke 28,7% bedroeg.

De solvabiliteit (verhouding eigen vermogen / totaal vermogen) is ten opzichte van 2018 gedaald van 46,6% naar 43,9% maar ligt ook boven het sectorgemiddelde van 2018 (39,2%).

Eind 2019 is €75.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve vervanging registratiesysteem omdat het project is afgerond. Tevens is €44.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve transitiekosten omdat door gewijzigde wetgeving de rekenregels zijn aangepast.
Beide bedragen zijn toegevoegd aan de algemene reserve. Het tekort van €12.500 is onttrokken aan de algemene reserve.

Balans per 31 december 2019 (x € 1.000)

Exploitatierekening 2019 (x € 1.000)